Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 november 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 355.454 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 318.742 77
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.876 1.083
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 243.865 −1.006
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.227 817
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.105 −391
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.105 −391
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 734.316 894
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 8.007 324
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 726.183 693
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 125 −123
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 26.913 −3.848
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.878.662 −1.091
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.629.858 −105
  7.2 Overige effecten 248.804 −986
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.438 0
9 Overige activa 244.307 913
Totaal activa 4.622.163 −2.629
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.200.661 5.259
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.050.681 53.588
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.433.020 27.558
  2.2 Depositofaciliteit 617.415 25.890
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 245 140
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.821 −1.516
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 342.604 −70.204
  5.1 Overheid 217.907 −70.333
  5.2 Overige verplichtingen 124.697 129
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 269.634 6.199
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.179 −285
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.994 −87
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.994 −87
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.036 0
10 Overige passiva 235.858 4.417
11 Herwaarderingsrekeningen 342.276 0
12 Kapitaal en reserves 104.419 0
Totaal passiva 4.622.163 −2.629