Eurosystemets konsoliderede balance

2. november 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 355.454 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 318.742 77
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.876 1.083
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 243.865 −1.006
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.227 817
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.105 −391
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.105 −391
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 734.316 894
  5.1 Primære markedsoperationer 8.007 324
  5.2 Langfristede markedsoperationer 726.183 693
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 125 −123
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.913 −3.848
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.878.662 −1.091
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.629.858 −105
  7.2 Andre værdipapirer 248.804 −986
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.438 0
9 Andre aktiver 244.307 913
Aktiver i alt 4.622.163 −2.629
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.200.661 5.259
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.050.681 53.588
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.433.020 27.558
  2.2 Indlånsfacilitet 617.415 25.890
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 245 140
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.821 −1.516
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 342.604 −70.204
  5.1 Offentlig forvaltning og service 217.907 −70.333
  5.2 Andre forpligtelser 124.697 129
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 269.634 6.199
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.179 −285
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.994 −87
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.994 −87
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.036 0
10 Andre forpligtelser 235.858 4.417
11 Revalueringskonti 342.276 0
12 Kapital og reserver 104.419 0
Passiver i alt 4.622.163 −2.629