Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 listopada 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 355.454 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 318.742 77
  2.1 Należności od MFW 74.876 1.083
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 243.865 −1.006
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.227 817
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.105 −391
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.105 −391
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 734.316 894
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 8.007 324
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 726.183 693
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 125 −123
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.913 −3.848
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.878.662 −1.091
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.629.858 −105
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 248.804 −986
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.438 0
9 Pozostałe aktywa 244.307 913
Aktywa razem 4.622.163 −2.629
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.200.661 5.259
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.050.681 53.588
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.433.020 27.558
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 617.415 25.890
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 245 140
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.821 −1.516
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 342.604 −70.204
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 217.907 −70.333
  5.2 Pozostałe zobowiązania 124.697 129
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 269.634 6.199
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.179 −285
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.994 −87
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.994 −87
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.036 0
10 Pozostałe pasywa 235.858 4.417
11 Różnice z wyceny 342.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.419 0
Pasywa razem 4.622.163 −2.629