Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. november 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 355.454 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 318.742 77
  2.1 Terjatve do MDS 74.876 1.083
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 243.865 −1.006
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.227 817
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.105 −391
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.105 −391
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 734.316 894
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 8.007 324
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 726.183 693
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 125 −123
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 26.913 −3.848
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.878.662 −1.091
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.629.858 −105
  7.2 Drugi vrednostni papirji 248.804 −986
8 Javni dolg v eurih 24.438 0
9 Druga sredstva 244.307 913
Skupaj sredstva 4.622.163 −2.629
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.200.661 5.259
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.050.681 53.588
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.433.020 27.558
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 617.415 25.890
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 245 140
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.821 −1.516
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 342.604 −70.204
  5.1 Sektor država 217.907 −70.333
  5.2 Druge obveznosti 124.697 129
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 269.634 6.199
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.179 −285
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.994 −87
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.994 −87
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.036 0
10 Druge obveznosti 235.858 4.417
11 Računi prevrednotenja 342.276 0
12 Kapital in rezerve 104.419 0
Skupaj obveznosti 4.622.163 −2.629