Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 декември 2016 г.

13 декември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 9 декември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,5 млрд. евро до 276 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 декември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,3 млрд. щатски долара 1,5 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 324,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,9 млрд. евро до 1114,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,1 млрд. евро до 144,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 0,4 млрд. евро до 94,5 млрд. евро. На 7 декември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 36 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 35,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 451,9 млрд. евро (при 451,6 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,4 млрд. евро до 1626,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 9 декември 2016 г. Разлика спрямо 2 декември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 2 декември 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 13,1 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,0 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 203,7 млрд. евро +0,6 млрд. евро -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 22,7 млрд. евро +0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 49,9 млрд. евро +1,7 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1228,0 млрд. евро +16,3 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 19,3 млрд. евро до 869 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 635 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 316 533 2 157
  2.1 Вземания от МВФ 77 474 50
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 239 059 2 107
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 060 2 053
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 940 501
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 940 501
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 546 451 −137
  5.1 Основни операции по рефинансиране 35 762 −190
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 510 468 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 220 53
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 81 680 −1 388
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 950 588 18 321
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 626 513 18 420
  7.2 Други ценни книжа 324 075 −98
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 221 448 885
Общо активи 3 609 773 22 393
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 114 329 5 885
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 320 975 19 641
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 869 018 19 340
  2.2 Депозитно улеснение 451 870 222
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 87 80
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 381 −252
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 249 038 −4 771
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 144 901 −2 072
  5.2 Други задължения 104 137 −2 700
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 112 007 −1 220
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 246 2 431
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 220 1 286
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 220 1 286
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 215 371 703
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 99 527 −1 310
Общо пасиви 3 609 773 22 393

Данни за контакт за медиите