Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 9. prosinca 2016.

13. prosinca 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 9. prosinca 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,5 mlrd. EUR na 276 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
8. prosinca 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1,3 mlrd. USD 1,5 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 324,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5,9 mlrd. EUR na 1.114,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 2,1 mlrd. EUR na 144,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 0,4 mlrd. EUR na 94,5 mlrd. EUR. U srijedu, 7. prosinca 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 36 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 35,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 451,9 mlrd. EUR (u odnosu na 451,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,4 mlrd. EUR na 1.626,5 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 9. prosinca 2016. Razlika u odnosu na 2. prosinca 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 2. prosinca 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 13,1 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,0 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 203,7 mlrd. EUR +0,6 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 22,7 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 49,9 mlrd. EUR +1,7 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.228,0 mlrd. EUR +16,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 19,3 mlrd. EUR na 869 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 635 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 316 533 2 157
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 474 50
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 239 059 2 107
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 060 2 053
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 940 501
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 940 501
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 546 451 −137
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 35 762 −190
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 510 468 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 220 53
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 81 680 −1 388
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 950 588 18 321
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 626 513 18 420
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 324 075 −98
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 221 448 885
Ukupno imovina 3 609 773 22 393
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 114 329 5 885
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 320 975 19 641
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 869 018 19 340
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 451 870 222
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 87 80
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 381 −252
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 249 038 −4 771
  5.1 Opća država 144 901 −2 072
  5.2 Ostale obveze 104 137 −2 700
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 112 007 −1 220
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 246 2 431
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 220 1 286
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 220 1 286
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 215 371 703
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 99 527 −1 310
Ukupno obveze 3 609 773 22 393

Kontaktni podatci za medije