Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. detsember 2016

13. detsember 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

9. detsembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,5 miljardi euro võrra 276 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. detsember 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,3 miljardit USA dollarit 1,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 324,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 5,9 miljardi euro võrra 1114,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,1 miljardi euro võrra 144,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 0,4 miljardi euro võrra 94,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. detsembril 2016 möödus 36 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 35,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 451,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 451,6 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,4 miljardi euro võrra 1626,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 9. detsember 2016 Erinevus võrreldes 2. detsembriga 2016 – ost Erinevus võrreldes 2. detsembriga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 13,1 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,0 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 203,7 miljardit eurot +0,6 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 22,7 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 49,9 miljardit eurot +1,7 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1228,0 miljardit eurot +16,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 102,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19,3 miljardi euro võrra 869 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 635 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 316 533 2 157
  2.1 Nõuded RVFle 77 474 50
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 239 059 2 107
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 060 2 053
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 940 501
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 940 501
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 546 451 −137
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 35 762 −190
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 510 468 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 220 53
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 81 680 −1 388
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 950 588 18 321
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 626 513 18 420
  7.2 Muud väärtpaberid 324 075 −98
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 221 448 885
Varad kokku 3 609 773 22 393
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 114 329 5 885
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 320 975 19 641
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 869 018 19 340
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 451 870 222
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 87 80
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 381 −252
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 249 038 −4 771
  5.1 Valitsussektor 144 901 −2 072
  5.2 Muud kohustused 104 137 −2 700
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 112 007 −1 220
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 246 2 431
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 220 1 286
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 220 1 286
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 215 371 703
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 99 527 −1 310
Kohustused kokku 3 609 773 22 393

Kontaktandmed