Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 grudnia 2016 roku

13 grudnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9.12.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld EUR, do 276 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8.12.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,3 mld USD 1,5 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR, do 324,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,9 mld EUR, do 1114,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,1 mld EUR, do 144,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 0,4 mld EUR, do 94,5 mld EUR. W środę 7.12.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 36 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 35,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 451,9 mld EUR (wobec 451,6 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,4 mld EUR, do 1626,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 9.12.2016 Różnica wobec 2.12.2016 – zakup Różnica wobec 2.12.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 13,1 mld EUR -0,0 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,0 mld EUR -0,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 203,7 mld EUR +0,6 mld EUR -0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 22,7 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 49,9 mld EUR +1,7 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1228,0 mld EUR +16,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 19,3 mld EUR, do 869 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.635 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 316.533 2.157
  2.1 Należności od MFW 77.474 50
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 239.059 2.107
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.060 2.053
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.940 501
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.940 501
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 546.451 −137
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 35.762 −190
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 510.468 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 220 53
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 81.680 −1.388
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.950.588 18.321
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.626.513 18.420
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.075 −98
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 221.448 885
Aktywa razem 3.609.773 22.393
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.114.329 5.885
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.320.975 19.641
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 869.018 19.340
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 451.870 222
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 87 80
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.381 −252
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 249.038 −4.771
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 144.901 −2.072
  5.2 Pozostałe zobowiązania 104.137 −2.700
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 112.007 −1.220
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.246 2.431
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.220 1.286
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.220 1.286
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 215.371 703
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.527 −1.310
Pasywa razem 3.609.773 22.393

Kontakt z mediami