Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. prosinci 2016

13. prosince 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. prosince 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,5 mld. EUR na 276 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. prosince 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,3 mld. USD 1,5 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 324,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,9 mld. EUR na 1 114,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 2,1 mld. EUR na 144,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 94,5 mld. EUR. Ve středu 7. prosince 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 36 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 35,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 451,9 mld. EUR (oproti 451,6 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,4 mld. EUR na 1 626,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 9. prosinci 2016 Rozdíl v porovnání s 2. prosincem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 2. prosincem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 13,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,0 mld. EUR -0,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 203,7 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 22,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 49,9 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 228,0 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19,3 mld. EUR na 869 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 635 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 316 533 2 157
  2.1 Pohledávky za MMF 77 474 50
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 239 059 2 107
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 060 2 053
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 940 501
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 940 501
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 546 451 −137
  5.1 Hlavní refinanční operace 35 762 −190
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 510 468 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 220 53
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 81 680 −1 388
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 950 588 18 321
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 626 513 18 420
  7.2 Ostatní cenné papíry 324 075 −98
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 221 448 885
Aktiva celkem 3 609 773 22 393
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 114 329 5 885
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 320 975 19 641
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 869 018 19 340
  2.2 Vkladová facilita 451 870 222
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 87 80
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 381 −252
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 249 038 −4 771
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 144 901 −2 072
  5.2 Ostatní závazky 104 137 −2 700
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 112 007 −1 220
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 246 2 431
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 220 1 286
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 220 1 286
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 215 371 703
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 527 −1 310
Pasiva celkem 3 609 773 22 393

Kontakty pro média