Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 december 2016

13 december 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 december 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 276 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 december 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,3 miljard USD 1,5 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 324,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,9 miljard naar EUR 1.114,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,1 miljard naar EUR 144,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 94,5 miljard. Op woensdag 7 december 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 36 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 35,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 451,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 451,6 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,4 miljard naar EUR 1.626,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 9 december 2016 Verschil t.o.v. 2 december 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 2 december 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,1 miljard - -EUR 0,0 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,0 miljard - -EUR 0,0 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 203,7 miljard +EUR 0,6 miljard -EUR 0,4 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 22,7 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 49,9 miljard +EUR 1,7 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.228,0 miljard +EUR 16,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19,3 miljard naar EUR 869 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.635 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 316.533 2.157
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.474 50
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 239.059 2.107
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.060 2.053
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.940 501
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.940 501
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 546.451 −137
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 35.762 −190
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 510.468 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 220 53
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 81.680 −1.388
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.950.588 18.321
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.626.513 18.420
  7.2 Overige waardepapieren 324.075 −98
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 221.448 885
Totaal activa 3.609.773 22.393
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.114.329 5.885
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.320.975 19.641
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 869.018 19.340
  2.2 Depositofaciliteit 451.870 222
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 87 80
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.381 −252
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 249.038 −4.771
  5.1 Overheid 144.901 −2.072
  5.2 Overige verplichtingen 104.137 −2.700
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.007 −1.220
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.246 2.431
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.220 1.286
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.220 1.286
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 215.371 703
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 99.527 −1.310
Totaal passiva 3.609.773 22.393
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media