SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. december 2016

13. december 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. december 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 276 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. december 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,3 mia. USD 1,5 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 324,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,9 mia. euro til 1.114,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,1 mia. euro til 144,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 0,4 mia. euro til 94,5 mia. euro. Onsdag den 7. december 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 36 mia. euro, og en ny på 35,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 451,9 mia. euro (mod 451,6 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,4 mia. euro til 1.626,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 9. december 2016 Ændring i forhold til 2. december 2016 – opkøb Ændring i forhold til 2. december 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 13,1 mia. euro - -0,0 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,0 mia. euro - -0,0 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 203,7 mia. euro +0,6 mia. euro -0,4 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 22,7 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 49,9 mia. euro +1,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.228,0 mia. euro +16,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19,3 mia. euro til 869 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.635 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 316.533 2.157
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.474 50
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 239.059 2.107
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.060 2.053
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.940 501
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.940 501
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 546.451 −137
  5.1 Primære markedsoperationer 35.762 −190
  5.2 Langfristede markedsoperationer 510.468 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 220 53
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 81.680 −1.388
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.950.588 18.321
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.626.513 18.420
  7.2 Andre værdipapirer 324.075 −98
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 221.448 885
Aktiver i alt 3.609.773 22.393
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.114.329 5.885
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.320.975 19.641
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 869.018 19.340
  2.2 Indlånsfacilitet 451.870 222
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 87 80
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.381 −252
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 249.038 −4.771
  5.1 Offentlig forvaltning og service 144.901 −2.072
  5.2 Andre forpligtelser 104.137 −2.700
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 112.007 −1.220
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.246 2.431
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.220 1.286
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.220 1.286
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 215.371 703
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 99.527 −1.310
Passiver i alt 3.609.773 22.393
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt