Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. decembra 2016

13. december 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. decembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 276 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. december 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,3 mrd USD 1,5 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 324,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,9 milijarde EUR na 1.114,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,1 milijarde EUR na 144,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 94,5 milijarde EUR. V sredo, 7. decembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 36 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 35,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 451,9 milijarde EUR (v primerjavi s 451,6 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,4 milijarde EUR na 1.626,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 9. decembra 2016 Razlika od 2. decembra 2016 – kupljeno Razlika od 2. decembra 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 13,1 milijarde EUR - –0,0 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,0 milijarde EUR - –0,0 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 203,7 milijarde EUR +0,6 milijarde EUR –0,4 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 22,7 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 49,9 milijarde EUR +1,7 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.228,0 milijarde EUR +16,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 19,3 milijarde EUR na 869 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.635 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 316.533 2.157
  2.1 Terjatve do MDS 77.474 50
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 239.059 2.107
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 36.060 2.053
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.940 501
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.940 501
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 546.451 −137
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 35.762 −190
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 510.468 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 220 53
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 81.680 −1.388
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.950.588 18.321
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.626.513 18.420
  7.2 Drugi vrednostni papirji 324.075 −98
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 221.448 885
Skupaj sredstva 3.609.773 22.393
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.114.329 5.885
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.320.975 19.641
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 869.018 19.340
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 451.870 222
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 87 80
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.381 −252
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 249.038 −4.771
  5.1 Sektor država 144.901 −2.072
  5.2 Druge obveznosti 104.137 −2.700
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 112.007 −1.220
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.246 2.431
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.220 1.286
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.220 1.286
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 215.371 703
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 99.527 −1.310
Skupaj obveznosti 3.609.773 22.393

Stiki za medije