Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.12.2016

13.12.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.12.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 276 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.12.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 324,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,9 miljardilla eurolla 1 114,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,1 miljardilla eurolla 144,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 94,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.12.2016 erääntyi 36 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 35,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 451,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 451,6 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,4 miljardilla eurolla 1 626,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 9.12.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,1 miljardia euroa - -0,0 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,0 miljardia euroa - -0,0 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 203,7 miljardia euroa +0,6 miljardia euroa -0,4 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 22,7 miljardia euroa +0,2 miljardia euroa -
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 49,9 miljardia euroa +1,7 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 228,0 miljardia euroa +16,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 19,3 miljardilla eurolla 869 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 635 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 316 533 2 157
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 474 50
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 239 059 2 107
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 060 2 053
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 940 501
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 940 501
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 546 451 −137
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 35 762 −190
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 510 468 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 220 53
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 81 680 −1 388
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 950 588 18 321
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 626 513 18 420
  7.2 Muut arvopaperit 324 075 −98
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 221 448 885
Vastaavaa yhteensä 3 609 773 22 393
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 114 329 5 885
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 320 975 19 641
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 869 018 19 340
  2.2 Talletusmahdollisuus 451 870 222
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 87 80
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 381 −252
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 249 038 −4 771
  5.1 Julkisyhteisöt 144 901 −2 072
  5.2 Muut 104 137 −2 700
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 112 007 −1 220
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 246 2 431
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 220 1 286
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 220 1 286
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 215 371 703
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 99 527 −1 310
Vastattavaa yhteensä 3 609 773 22 393

Yhteyshenkilöt