Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 9. decembrī

2016. gada 13. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 9. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 276 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 8. decembrī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.3 mljrd. ASV dolāru 1.5 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 324.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.9 mljrd. euro (līdz 1 114.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 144.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 94.5 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 7. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 36 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 35.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 451.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 451.6 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.4 mljrd. euro (līdz 1 626.5 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 9. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 2. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 2. decembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.1 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.0 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 203.7 mljrd. euro +0.6 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 22.7 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 49.9 mljrd. euro +1.7 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 228.0 mljrd. euro +16.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 19.3 mljrd. euro (līdz 869 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 635 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 316 533 2 157
  2.1 SVF debitoru parādi 77 474 50
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 239 059 2 107
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36 060 2 053
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 940 501
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 940 501
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 546 451 −137
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 35 762 −190
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 510 468 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 220 53
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 81 680 −1 388
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 950 588 18 321
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 626 513 18 420
  7.2 Pārējie vērtspapīri 324 075 −98
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 221 448 885
Kopā aktīvi 3 609 773 22 393
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 114 329 5 885
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 320 975 19 641
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 869 018 19 340
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 451 870 222
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 87 80
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 381 −252
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 249 038 −4 771
  5.1 Saistības pret valdību 144 901 −2 072
  5.2 Pārējās saistības 104 137 −2 700
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 112 007 −1 220
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 246 2 431
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 220 1 286
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 220 1 286
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 215 371 703
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 99 527 −1 310
Kopā pasīvi 3 609 773 22 393

Kontaktinformācija presei