Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 december 2016

13 december 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 9 december 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 276 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 december 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,3 miljarder USD 1,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 324,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 1 114,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 144,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 94,5 miljarder EUR. Onsdagen den 7 december 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 36 miljarder EUR och ersattes med en ny på 35,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 451,9 miljarder EUR (jämfört med 451,6 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,4 miljarder EUR till 1 626,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 9 december 2016 Förändring jämfört med den 2 december 2016 – Köp Förändring jämfört med den 2 december 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 13,1 miljarder EUR - -0,0 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,0 miljarder EUR - -0,0 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 203,7 miljarder EUR +0,6 miljarder EUR -0,4 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 22,7 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 49,9 miljarder EUR +1,7 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 228,0 miljarder EUR +16,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19,3 miljarder EUR till 869 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.635 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 316.533 2.157
  2.1 Fordringar på IMF 77.474 50
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 239.059 2.107
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.060 2.053
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.940 501
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.940 501
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 546.451 −137
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 35.762 −190
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 510.468 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 220 53
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 81.680 −1.388
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.950.588 18.321
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.626.513 18.420
  7.2 Andra värdepapper 324.075 −98
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 221.448 885
Summa tillgångar 3.609.773 22.393
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.114.329 5.885
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.320.975 19.641
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 869.018 19.340
  2.2 Inlåningsfacilitet 451.870 222
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 87 80
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.381 −252
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 249.038 −4.771
  5.1 Offentliga sektorn 144.901 −2.072
  5.2 Övriga skulder 104.137 −2.700
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 112.007 −1.220
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.246 2.431
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.220 1.286
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.220 1.286
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 215.371 703
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 99.527 −1.310
Summa skulder 3.609.773 22.393

Kontakt för media