Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. decembru 2016

13. decembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. decembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,5 mld. EUR na 276 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. decembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,3 mld. USD 1,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 324,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5,9 mld. EUR na 1 114,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,1 mld. EUR na 144,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 0,4 mld. EUR na 94,5 mld. EUR. V stredu 7. decembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 36 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 35,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 451,9 mld. EUR (v porovnaní so 451,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,4 mld. EUR na 1 626,5 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 9. decembru 2016 Zmena oproti 2. decembru 2016: nákup Zmena oproti 2. decembru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 13,1 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,0 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 203,7 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 22,7 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 49,9 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 228,0 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 19,3 mld. EUR na 869 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 635 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 316 533 2 157
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 474 50
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 239 059 2 107
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 060 2 053
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 940 501
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 940 501
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 546 451 −137
  5.1 Hlavné refinančné operácie 35 762 −190
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 510 468 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 220 53
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 81 680 −1 388
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 950 588 18 321
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 626 513 18 420
  7.2 Ostatné cenné papiere 324 075 −98
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 221 448 885
Aktíva spolu 3 609 773 22 393
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 114 329 5 885
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 320 975 19 641
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 869 018 19 340
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 451 870 222
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 87 80
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 381 −252
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 249 038 −4 771
  5.1 Verejná správa 144 901 −2 072
  5.2 Ostatné záväzky 104 137 −2 700
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 112 007 −1 220
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 246 2 431
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 220 1 286
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 220 1 286
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 215 371 703
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 99 527 −1 310
Pasíva spolu 3 609 773 22 393

Kontakt pre médiá