Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 декември 2016 г.

6 декември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 2 декември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,6 млрд. евро до 275,5 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 декември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,3 млрд. щатски долара 1,3 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 324,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 8,6 млрд. евро до 1108,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 37,7 млрд. евро до 147 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 22,4 млрд. евро до 94,9 млрд. евро. На 30 ноември 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 33,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 36 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 3,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 451,6 млрд. евро (при 428,8 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18 млрд. евро до 1608,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 2 декември 2016 г. Разлика спрямо 25 ноември 2016 г. – покупки Разлика спрямо 25 ноември 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 13,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 203,5 млрд. евро +1,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 22,5 млрд. евро +0,3 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 48,2 млрд. евро +2,0 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1211,7 млрд. евро +14,5 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 29,3 млрд. евро до 849,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 412 634 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 314 377 309
  2.1 Вземания от МВФ 77 424 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 236 953 309
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 007 1 685
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 439 −806
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 439 −806
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 546 587 482
  5.1 Основни операции по рефинансиране 35 952 2 233
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 510 468 −1 746
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 168 −5
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 83 068 −734
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 932 267 18 367
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 608 093 18 008
  7.2 Други ценни книжа 324 174 360
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 439 0
9 Други активи 220 563 1 847
Общо активи 3 587 380 21 150
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 108 444 8 631
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 301 334 52 139
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 849 679 29 258
  2.2 Депозитно улеснение 451 648 22 881
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 633 84
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 253 809 −36 373
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 146 973 −37 720
  5.2 Други задължения 106 837 1 346
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 113 228 −4 215
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 815 998
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 934 430
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 934 430
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 132 0
10 Други задължения 214 669 −543
11 Сметки за преоценка 418 545 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 587 380 21 150

Данни за контакт за медиите