Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 2. prosinca 2016.

6. prosinca 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 2. prosinca 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,6 mlrd. EUR na 275,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
1. prosinca 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1,3 mlrd. USD 1,3 mlrd. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,4 mlrd. EUR na 324,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 8,6 mlrd. EUR na 1.108,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 37,7 mlrd. EUR na 147 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 22,4 mlrd. EUR na 94,9 mlrd. EUR. U srijedu, 30. studenoga 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 33,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 36 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 3,3 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 451,6 mlrd. EUR (u odnosu na 428,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18 mlrd. EUR na 1.608,1 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 2. prosinca 2016. Razlika u odnosu na 25. studenoga 2016. – kupljeno

Razlika u odnosu na

25. studenoga 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 13,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,0 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 203,5 mlrd. EUR +1,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 22,5 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 48,2 mlrd. EUR +2,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.211,7 mlrd. EUR +14,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 102,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 29,3 mlrd. EUR na 849,7 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 412 634 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 314 377 309
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 424 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 236 953 309
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 007 1 685
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 439 −806
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 439 −806
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 546 587 482
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 35 952 2 233
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 510 468 −1 746
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 168 −5
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 83 068 −734
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 932 267 18 367
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 608 093 18 008
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 324 174 360
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 439 0
9 Ostala imovina 220 563 1 847
Ukupno imovina 3 587 380 21 150
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 108 444 8 631
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 301 334 52 139
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 849 679 29 258
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 451 648 22 881
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 7 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 3 633 84
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 253 809 −36 373
  5.1 Opća država 146 973 −37 720
  5.2 Ostale obveze 106 837 1 346
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 113 228 −4 215
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 815 998
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 934 430
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 934 430
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 132 0
10 Ostale obveze 214 669 −543
11 Računi revalorizacije 418 545 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 587 380 21 150

Kontaktni podatci za medije