Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 grudnia 2016 roku

6 grudnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2.12.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld EUR, do 275,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1.12.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,3 mld USD 1,3 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR, do 324,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,6 mld EUR, do 1108,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 37,7 mld EUR, do 147 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 22,4 mld EUR, do 94,9 mld EUR. W środę 30.11.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 33,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 36 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 451,6 mld EUR (wobec 428,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18 mld EUR, do 1608,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 2.12.2016 Różnica wobec 25.11.2016 – zakup

Różnica wobec

25.11.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 13,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 203,5 mld EUR +1,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 22,5 mld EUR +0,3 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 48,2 mld EUR +2,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1211,7 mld EUR +14,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 29,3 mld EUR, do 849,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 412.634 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 314.377 309
  2.1 Należności od MFW 77.424 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 236.953 309
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.007 1.685
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.439 −806
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.439 −806
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 546.587 482
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 35.952 2.233
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 510.468 −1.746
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 168 −5
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 83.068 −734
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.932.267 18.367
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.608.093 18.008
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 324.174 360
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0
9 Pozostałe aktywa 220.563 1.847
Aktywa razem 3.587.380 21.150
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.108.444 8.631
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.301.334 52.139
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 849.679 29.258
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 451.648 22.881
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.633 84
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 253.809 −36.373
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 146.973 −37.720
  5.2 Pozostałe zobowiązania 106.837 1.346
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 113.228 −4.215
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.815 998
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.934 430
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.934 430
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0
10 Pozostałe pasywa 214.669 −543
11 Różnice z wyceny 418.545 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.587.380 21.150

Kontakt z mediami