Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 2. decembrī

2016. gada 6. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 2. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 275.5 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 1. decembrī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.3 mljrd. ASV dolāru 1.3 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 324.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.6 mljrd. euro (līdz 1 108.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 37.7 mljrd. euro (līdz 147 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 22.4 mljrd. euro (līdz 94.9 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 30. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 33.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 36 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 451.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 428.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18 mljrd. euro (līdz 1 608.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 2. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 25. novembri

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā

ar 2016. gada 25. novembri

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.0 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 203.5 mljrd. euro +1.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 22.5 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 48.2 mljrd. euro +2.0 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 211.7 mljrd. euro +14.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 29.3 mljrd. euro (līdz 849.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 412 634 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 314 377 309
  2.1 SVF debitoru parādi 77 424 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 236 953 309
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 007 1 685
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 439 −806
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 439 −806
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 546 587 482
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 35 952 2 233
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 510 468 −1 746
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 168 −5
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 83 068 −734
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 932 267 18 367
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 608 093 18 008
  7.2 Pārējie vērtspapīri 324 174 360
8 Valdības parāds euro 26 439 0
9 Pārējie aktīvi 220 563 1 847
Kopā aktīvi 3 587 380 21 150
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 108 444 8 631
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 301 334 52 139
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 849 679 29 258
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 451 648 22 881
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 633 84
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 253 809 −36 373
  5.1 Saistības pret valdību 146 973 −37 720
  5.2 Pārējās saistības 106 837 1 346
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 113 228 −4 215
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 815 998
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 934 430
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 934 430
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 132 0
10 Pārējās saistības 214 669 −543
11 Pārvērtēšanas konti 418 545 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 587 380 21 150

Kontaktinformācija presei