Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.12.2016

6.12.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.12.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 275,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.12.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 324,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,6 miljardilla eurolla 1 108,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 37,7 miljardilla eurolla 147 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 22,4 miljardilla eurolla 94,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.11.2016 erääntyi 33,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 36 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 3,3 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 451,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 428,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18 miljardilla eurolla 1 608,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 2.12.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot

Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,2 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,0 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 203,5 miljardia euroa +1,3 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 22,5 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 48,2 miljardia euroa +2,0 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 211,7 miljardia euroa +14,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 102,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 29,3 miljardilla eurolla 849,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 412 634 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 314 377 309
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 424 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 236 953 309
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 007 1 685
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 439 −806
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 439 −806
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 546 587 482
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 35 952 2 233
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 510 468 −1 746
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 168 −5
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 83 068 −734
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 932 267 18 367
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 608 093 18 008
  7.2 Muut arvopaperit 324 174 360
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 439 0
9 Muut saamiset 220 563 1 847
Vastaavaa yhteensä 3 587 380 21 150
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 108 444 8 631
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 301 334 52 139
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 849 679 29 258
  2.2 Talletusmahdollisuus 451 648 22 881
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 633 84
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 253 809 −36 373
  5.1 Julkisyhteisöt 146 973 −37 720
  5.2 Muut 106 837 1 346
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 113 228 −4 215
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 815 998
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 934 430
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 934 430
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 132 0
10 Muut velat 214 669 −543
11 Arvonmuutostilit 418 545 0
12 Pääoma ja rahastot 100 836 0
Vastattavaa yhteensä 3 587 380 21 150

Yhteyshenkilöt