Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. decembru 2016

6. decembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. decembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,6 mld. EUR na 275,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. decembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,3 mld. USD 1,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 324,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 8,6 mld. EUR na 1 108,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 37,7 mld. EUR na 147 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 22,4 mld. EUR na 94,9 mld. EUR. V stredu 30. novembra 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 33,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 36 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 3,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 451,6 mld. EUR (v porovnaní so 428,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18 mld. EUR na 1 608,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 2. decembru 2016 Zmena oproti 25. novembru 2016: nákup Zmena oproti 25. novembru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 13,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,0 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 203,5 mld. EUR +1,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 22,5 mld. EUR +0,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 48,2 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 211,7 mld. EUR +14,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 102,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 29,3 mld. EUR na 849,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 412 634 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 314 377 309
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 424 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 236 953 309
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 007 1 685
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 439 −806
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 439 −806
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 546 587 482
  5.1 Hlavné refinančné operácie 35 952 2 233
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 510 468 −1 746
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 168 −5
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 83 068 −734
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 932 267 18 367
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 608 093 18 008
  7.2 Ostatné cenné papiere 324 174 360
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 439 0
9 Ostatné aktíva 220 563 1 847
Aktíva spolu 3 587 380 21 150
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 108 444 8 631
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 301 334 52 139
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 849 679 29 258
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 451 648 22 881
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 633 84
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 253 809 −36 373
  5.1 Verejná správa 146 973 −37 720
  5.2 Ostatné záväzky 106 837 1 346
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 113 228 −4 215
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 815 998
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 934 430
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 934 430
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 132 0
10 Ostatné pasíva 214 669 −543
11 Účty precenenia 418 545 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 587 380 21 150

Kontakt pre médiá