Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. december 2016

6. december 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. december 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 275,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. december 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,3 mia. USD 1,3 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 324,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,6 mia. euro til 1.108,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 37,7 mia. euro til 147 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 22,4 mia. euro til 94,9 mia. euro. Onsdag den 30. november 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 33,7 mia. euro, og en ny på 36 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 5 mia. euro, og en ny på 3,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 451,6 mia. euro (mod 428,8 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18 mia. euro til 1.608,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 2. december 2016 Ændring i forhold til 25. november 2016 – opkøb

Ændring i forhold til

25. november 2016 – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 13,2 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,0 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 203,5 mia. euro +1,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 22,5 mia. euro +0,3 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 48,2 mia. euro +2,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.211,7 mia. euro +14,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 102,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 29,3 mia. euro til 849,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 412.634 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 314.377 309
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.424 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 236.953 309
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.007 1.685
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.439 −806
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.439 −806
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 546.587 482
  5.1 Primære markedsoperationer 35.952 2.233
  5.2 Langfristede markedsoperationer 510.468 −1.746
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 168 −5
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 83.068 −734
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.932.267 18.367
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.608.093 18.008
  7.2 Andre værdipapirer 324.174 360
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.439 0
9 Andre aktiver 220.563 1.847
Aktiver i alt 3.587.380 21.150
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.108.444 8.631
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.301.334 52.139
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 849.679 29.258
  2.2 Indlånsfacilitet 451.648 22.881
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.633 84
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 253.809 −36.373
  5.1 Offentlig forvaltning og service 146.973 −37.720
  5.2 Andre forpligtelser 106.837 1.346
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 113.228 −4.215
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.815 998
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.934 430
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.934 430
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.132 0
10 Andre forpligtelser 214.669 −543
11 Revalueringskonti 418.545 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.587.380 21.150

Medie- og pressehenvendelser