Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. prosinci 2016

6. prosince 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. prosince 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,6 mld. EUR na 275,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. prosince 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,3 mld. USD 1,3 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 324,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,6 mld. EUR na 1 108,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 37,7 mld. EUR na 147 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 22,4 mld. EUR na 94,9 mld. EUR. Ve středu 30. listopadu 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 33,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 36 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 3,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 451,6 mld. EUR (oproti 428,8 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18 mld. EUR na 1 608,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 2. prosinci 2016 Rozdíl v porovnání s 25. listopadem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání

s 25. listopadem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 13,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 203,5 mld. EUR +1,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 22,5 mld. EUR +0,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 48,2 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 211,7 mld. EUR +14,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 102,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 29,3 mld. EUR na 849,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 634 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 314 377 309
  2.1 Pohledávky za MMF 77 424 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 236 953 309
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 007 1 685
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 439 −806
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 439 −806
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 546 587 482
  5.1 Hlavní refinanční operace 35 952 2 233
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 510 468 −1 746
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 168 −5
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 83 068 −734
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 932 267 18 367
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 608 093 18 008
  7.2 Ostatní cenné papíry 324 174 360
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0
9 Ostatní aktiva 220 563 1 847
Aktiva celkem 3 587 380 21 150
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 108 444 8 631
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 301 334 52 139
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 849 679 29 258
  2.2 Vkladová facilita 451 648 22 881
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 633 84
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 253 809 −36 373
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 146 973 −37 720
  5.2 Ostatní závazky 106 837 1 346
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 113 228 −4 215
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 815 998
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 934 430
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 934 430
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0
10 Ostatní pasiva 214 669 −543
11 Účty přecenění 418 545 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 587 380 21 150

Kontakty pro média