Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 december 2016

6 december 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 2 december 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 275,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 december 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,3 miljarder USD 1,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 324,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,6 miljarder EUR till 1 108,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 37,7 miljarder EUR till 147 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 22,4 miljarder EUR till 94,9 miljarder EUR. Onsdagen den 30 november 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 33,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 36 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 3,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 451,6 miljarder EUR (jämfört med 428,8 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18 miljarder EUR till 1 608,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 2 december 2016 Förändring jämfört med den 25 november 2016 – Köp

Förändring jämfört med

25 november 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 13,2 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,0 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 203,5 miljarder EUR +1,3 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 22,5 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 48,2 miljarder EUR +2,0 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 211,7 miljarder EUR 14,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 102,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 29,3 miljarder EUR till 849,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 412.634 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 314.377 309
  2.1 Fordringar på IMF 77.424 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 236.953 309
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.007 1.685
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.439 −806
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.439 −806
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 546.587 482
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 35.952 2.233
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 510.468 −1.746
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 168 −5
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 83.068 −734
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.932.267 18.367
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.608.093 18.008
  7.2 Andra värdepapper 324.174 360
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.439 0
9 Övriga tillgångar 220.563 1.847
Summa tillgångar 3.587.380 21.150
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.108.444 8.631
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.301.334 52.139
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 849.679 29.258
  2.2 Inlåningsfacilitet 451.648 22.881
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.633 84
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 253.809 −36.373
  5.1 Offentliga sektorn 146.973 −37.720
  5.2 Övriga skulder 106.837 1.346
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 113.228 −4.215
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.815 998
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.934 430
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.934 430
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.132 0
10 Övriga skulder 214.669 −543
11 Värderegleringskonton 418.545 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.587.380 21.150

Kontakt för media