Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 december 2016

6 december 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 december 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 275,5 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 december 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,3 miljard USD 1,3 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 324,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,6 miljard naar EUR 1.108,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 37,7 miljard naar EUR 147 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 22,4 miljard naar EUR 94,9 miljard. Op woensdag 30 november 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 33,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 36 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 3,3 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 451,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 428,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18 miljard naar EUR 1.608,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 2 december 2016 Verschil t.o.v. 25 november 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

25 november 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,2 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,0 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 203,5 miljard +EUR 1,3 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 22,5 miljard +EUR 0,3 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 48,2 miljard +EUR 2,0 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.211,7 miljard +EUR 14,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 102,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 29,3 miljard naar EUR 849,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 412.634 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 314.377 309
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.424 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 236.953 309
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.007 1.685
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.439 −806
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.439 −806
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 546.587 482
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 35.952 2.233
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 510.468 −1.746
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 168 −5
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 83.068 −734
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.932.267 18.367
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.608.093 18.008
  7.2 Overige waardepapieren 324.174 360
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.439 0
9 Overige activa 220.563 1.847
Totaal activa 3.587.380 21.150
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.108.444 8.631
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.301.334 52.139
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 849.679 29.258
  2.2 Depositofaciliteit 451.648 22.881
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.633 84
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 253.809 −36.373
  5.1 Overheid 146.973 −37.720
  5.2 Overige verplichtingen 106.837 1.346
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 113.228 −4.215
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.815 998
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.934 430
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.934 430
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.132 0
10 Overige passiva 214.669 −543
11 Herwaarderingsrekeningen 418.545 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.587.380 21.150

Contactpersonen voor de media