Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. decembra 2016

6. december 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. decembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 275,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. december 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,3 mrd USD 1,3 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,4 milijarde EUR na 324,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,6 milijarde EUR na 1.108,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 37,7 milijarde EUR na 147 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 22,4 milijarde EUR na 94,9 milijarde EUR. V sredo, 30. novembra 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 33,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 36 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 5 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 3,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 451,6 milijarde EUR (v primerjavi s 428,8 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18 milijard EUR na 1.608,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 2. decembra 2016 Razlika od 25. novembra 2016 – kupljeno

Razlika od

25. novembra 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 13,2 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,0 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 203,5 milijarde EUR +1,3 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 22,5 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 48,2 milijarde EUR +2,0 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.211,7 milijarde EUR +14,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 102,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 29,3 milijarde EUR na 849,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 412.634 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 314.377 309
  2.1 Terjatve do MDS 77.424 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 236.953 309
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.007 1.685
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.439 −806
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.439 −806
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 546.587 482
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 35.952 2.233
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 510.468 −1.746
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 168 −5
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 83.068 −734
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.932.267 18.367
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.608.093 18.008
  7.2 Drugi vrednostni papirji 324.174 360
8 Javni dolg v eurih 26.439 0
9 Druga sredstva 220.563 1.847
Skupaj sredstva 3.587.380 21.150
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.108.444 8.631
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.301.334 52.139
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 849.679 29.258
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 451.648 22.881
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.633 84
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 253.809 −36.373
  5.1 Sektor država 146.973 −37.720
  5.2 Druge obveznosti 106.837 1.346
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 113.228 −4.215
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.815 998
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.934 430
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.934 430
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.132 0
10 Druge obveznosti 214.669 −543
11 Računi prevrednotenja 418.545 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.587.380 21.150

Stiki za medije