Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 september 2016

6 september 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 2 september 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 271,5 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 september 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1 340 miljoner USD 350 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 336,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 1 095,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 53,4 miljarder EUR till 118,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 32,7 miljarder EUR till 147,6 miljarder EUR. Onsdagen den 31 augusti 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 42,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 43,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 6,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 378,9 miljarder EUR (jämfört med 346,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,8 miljarder EUR till 1 365,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 2 september 2016 Förändring jämfört med Förändring jämfört med
26 augusti 2016 – Köp 26 augusti 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,4 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 190,7 miljarder EUR +1,6 miljarder EUR -0,0 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,1 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 20,5 miljarder EUR +1,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 001,9 miljarder EUR +11,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 108,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24 miljarder EUR till 764 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.141 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 311.265 1.209
  2.1 Fordringar på IMF 77.308 64
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 233.957 1.145
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.527 −2.092
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.348 124
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.348 124
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 526.527 −268
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 43.781 1.004
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 482.726 −1.255
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 20 −16
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 96.285 633
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.702.225 13.246
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.365.578 13.755
  7.2 Andra värdepapper 336.647 −509
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 217.979 −1.564
Summa tillgångar 3.341.775 11.288
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.095.501 2.417
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.142.962 56.500
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 764.033 24.034
  2.2 Inlåningsfacilitet 378.878 32.452
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 50 14
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.147 −4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 216.992 −53.184
  5.1 Offentliga sektorn 118.152 −53.426
  5.2 Övriga skulder 98.840 242
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 85.572 4.336
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.237 164
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.591 −31
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.591 −31
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 204.530 1.091
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.341.775 11.288
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media