Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. septembru 2016

6. septembra 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. septembra 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1 mld. EUR na 271,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. septembra 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 340 mil. USD 350 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 336,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,4 mld. EUR na 1 095,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 53,4 mld. EUR na 118,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 32,7 mld. EUR na 147,6 mld. EUR. V stredu 31. augusta 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 42,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 43,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 6,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 378,9 mld. EUR (v porovnaní s 346,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,8 mld. EUR na 1 365,6 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 2. septembru 2016 Zmena oproti 26. augustu 2016: nákup Zmena oproti 26. augustu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 190,7 mld. EUR +1,6 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 20,5 mld. EUR +1,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 1 001,9 mld. EUR +11,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 108,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 24 mld. EUR na 764 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 141 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 311 265 1 209
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 308 64
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 233 957 1 145
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 527 −2 092
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 348 124
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 348 124
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 526 527 −268
  5.1 Hlavné refinančné operácie 43 781 1 004
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 482 726 −1 255
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 20 −16
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 96 285 633
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 702 225 13 246
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 365 578 13 755
  7.2 Ostatné cenné papiere 336 647 −509
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 217 979 −1 564
Aktíva spolu 3 341 775 11 288
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 095 501 2 417
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 142 962 56 500
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 764 033 24 034
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 378 878 32 452
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 50 14
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 147 −4
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 216 992 −53 184
  5.1 Verejná správa 118 152 −53 426
  5.2 Ostatné záväzky 98 840 242
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 85 572 4 336
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 237 164
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 591 −31
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 591 −31
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 204 530 1 091
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 341 775 11 288

Kontakt pre médiá