Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 september 2016

6 september 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 september 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 271,5 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 september 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1.340 miljoen USD 350 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 336,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 1.095,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 53,4 miljard naar EUR 118,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 32,7 miljard naar EUR 147,6 miljard. Op woensdag 31 augustus 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 42,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 43,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 6,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 5 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 378,9 miljard was (vergeleken met EUR 346,4 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,8 miljard naar EUR 1.365,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 2 september 2016 Verschil ten opzichte van Verschil ten opzichte van
26 augustus 2016 – Aankopen 26 augustus 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,4 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 190,7 miljard +EUR 1,6 miljard -EUR 0,0 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,1 miljard - -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 20,5 miljard +EUR 1,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.001,9 miljard +EUR 11,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 108,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24 miljard naar EUR 764 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.141 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 311.265 1.209
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.308 64
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 233.957 1.145
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.527 −2.092
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.348 124
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.348 124
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 526.527 −268
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 43.781 1.004
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 482.726 −1.255
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 20 −16
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 96.285 633
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.702.225 13.246
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.365.578 13.755
  7.2 Overige waardepapieren 336.647 −509
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 217.979 −1.564
Totaal activa 3.341.775 11.288
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.095.501 2.417
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.142.962 56.500
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 764.033 24.034
  2.2 Depositofaciliteit 378.878 32.452
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 50 14
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.147 −4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 216.992 −53.184
  5.1 Overheid 118.152 −53.426
  5.2 Overige verplichtingen 98.840 242
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 85.572 4.336
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.237 164
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.591 −31
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.591 −31
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 204.530 1.091
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.341.775 11.288

Contactpersonen voor de media