Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 септември 2016 г.

6 септември 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 2 септември 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1 млрд. евро до 271,5 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 септември 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1340 млн. щатски долара 350 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 336,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 1095,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 53,4 млрд. евро до 118,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 32,7 млрд. евро до 147,6 млрд. евро. На 31 август 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 42,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 43,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 6,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (приблизително на същото ниво като предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 378,9 млрд. евро (при 346,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,8 млрд. евро до 1365,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 2 септември 2016 г. Разлика спрямо Разлика спрямо
26 август 2016 г. – покупки 26 август 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 190,7 млрд. евро +1,6 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,1 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 20,5 млрд. евро +1,2 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 1001,9 млрд. евро +11,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 108,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 24 млрд. евро до 764 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 141 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 311 265 1 209
  2.1 Вземания от МВФ 77 308 64
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 233 957 1 145
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 527 −2 092
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 348 124
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 348 124
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 526 527 −268
  5.1 Основни операции по рефинансиране 43 781 1 004
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 482 726 −1 255
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 20 −16
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 96 285 633
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 702 225 13 246
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 365 578 13 755
  7.2 Други ценни книжа 336 647 −509
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 217 979 −1 564
Общо активи 3 341 775 11 288
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 095 501 2 417
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 142 962 56 500
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 764 033 24 034
  2.2 Депозитно улеснение 378 878 32 452
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 50 14
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 147 −4
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 216 992 −53 184
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 118 152 −53 426
  5.2 Други задължения 98 840 242
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 85 572 4 336
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 237 164
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 591 −31
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 591 −31
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 204 530 1 091
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 341 775 11 288

Данни за контакт за медиите