Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 2. septembrī

2016. gada 6. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 2. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 271.5 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 1. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 340 milj. ASV dolāru 350 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 336.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 1 095.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 53.4 mljrd. euro (līdz 118.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 32.7 mljrd. euro (līdz 147.6 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 31. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 42.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 43.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 6.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 378.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 346.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.8 mljrd. euro (līdz 1 365.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 2. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 26. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 26. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 190.7 mljrd. euro +1.6 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 20.5 mljrd. euro +1.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 001.9 mljrd. euro +11.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 108.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 24 mljrd. euro (līdz 764 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 141 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 311 265 1 209
  2.1 SVF debitoru parādi 77 308 64
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 233 957 1 145
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 527 −2 092
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 348 124
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 348 124
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 526 527 −268
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 43 781 1 004
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 482 726 −1 255
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 20 −16
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 96 285 633
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 702 225 13 246
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 365 578 13 755
  7.2 Pārējie vērtspapīri 336 647 −509
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 217 979 −1 564
Kopā aktīvi 3 341 775 11 288
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 095 501 2 417
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 142 962 56 500
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 764 033 24 034
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 378 878 32 452
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 50 14
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 147 −4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 216 992 −53 184
  5.1 Saistības pret valdību 118 152 −53 426
  5.2 Pārējās saistības 98 840 242
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 85 572 4 336
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 237 164
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8 591 −31
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8 591 −31
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 204 530 1 091
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 341 775 11 288
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem