Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 2. rujna 2016.

6. rujna 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 2. rujna 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1 mlrd. EUR na 271,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
1. rujna 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1.340 mil. USD 350 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 mlrd. EUR na 336,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,4 mlrd. EUR na 1.095,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 53,4 mlrd. EUR na 118,2 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 32,7 mlrd. EUR na 147,6 mlrd. EUR. U srijedu, 31. kolovoza 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 42,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 43,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 6,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 5 mlrd. EUR.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (približno isto kao prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 378,9 mlrd. EUR (u odnosu na 346,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,8 mlrd. EUR na 1.365,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 2. rujna 2016. Razlika u odnosu na 26. kolovoza 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 26. kolovoza 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 190,7 mlrd. EUR +1,6 mlrd. EUR –0,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,1 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 20,5 mlrd. EUR +1,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 1.001,9 mlrd. EUR +11,1 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 108,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 24 mlrd. EUR na 764 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 141 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 311 265 1 209
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 308 64
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 233 957 1 145
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 527 −2 092
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 348 124
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 348 124
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 526 527 −268
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 43 781 1 004
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 482 726 −1 255
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 20 −16
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 96 285 633
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 702 225 13 246
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 365 578 13 755
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 336 647 −509
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 217 979 −1 564
Ukupno imovina 3 341 775 11 288
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 095 501 2 417
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 142 962 56 500
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 764 033 24 034
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 378 878 32 452
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 50 14
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 147 −4
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 216 992 −53 184
  5.1 Opća država 118 152 −53 426
  5.2 Ostale obveze 98 840 242
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 85 572 4 336
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 237 164
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 591 −31
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 591 −31
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 204 530 1 091
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 341 775 11 288

Kontaktni podatci za medije