Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. září 2016

6. září 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. září 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 1 mld. EUR na 271,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. září 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 340 mil. USD 350 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 336,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,4 mld. EUR na 1 095,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 53,4 mld. EUR na 118,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 32,7 mld. EUR na 147,6 mld. EUR. Ve středu 31. srpna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 42,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 43,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 6,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byl poskytnut prakticky nulový objem (zhruba jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 378,9 mld. EUR (ve srovnání s 346,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,8 mld. EUR na 1 365,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 2. září 2016 Rozdíl v porovnání s 26. srpnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 26. srpnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 16,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 190,7 mld. EUR +1,6 mld. EUR -0,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 20,5 mld. EUR +1,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 001,9 mld. EUR +11,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 108,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24 mld. EUR na 764 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 141 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 311 265 1 209
  2.1 Pohledávky za MMF 77 308 64
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 233 957 1 145
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 527 −2 092
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 348 124
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 348 124
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 526 527 −268
  5.1 Hlavní refinanční operace 43 781 1 004
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 482 726 −1 255
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 20 −16
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 96 285 633
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 702 225 13 246
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 365 578 13 755
  7.2 Ostatní cenné papíry 336 647 −509
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 217 979 −1 564
Aktiva celkem 3 341 775 11 288
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 095 501 2 417
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 142 962 56 500
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 764 033 24 034
  2.2 Vkladová facilita 378 878 32 452
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 50 14
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 147 −4
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 216 992 −53 184
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 118 152 −53 426
  5.2 Ostatní závazky 98 840 242
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 85 572 4 336
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 237 164
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 591 −31
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 591 −31
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 204 530 1 091
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0
Pasiva celkem 3 341 775 11 288

Kontakty pro média