Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. septembra 2016

6. september 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. septembra 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 271,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. september 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1.340 mio USD 350 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 336,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,4 milijarde EUR na 1.095,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 53,4 milijarde EUR na 118,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 32,7 milijarde EUR na 147,6 milijarde EUR. V sredo, 31. avgusta 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 42,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 43,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 6,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 5 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 378,9 milijarde EUR (v primerjavi s 346,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,8 milijarde EUR na 1.365,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 2. septembra 2016 Razlika od Razlika od
26. avgusta 2016 – kupljeno 26. avgusta 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 16,4 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 190,7 milijarde EUR +1,6 milijarde EUR –0,0 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,1 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 20,5 milijarde EUR +1,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 1.001,9 milijarde EUR +11,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 108,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 24 milijard EUR na 764 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.141 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 311.265 1.209
  2.1 Terjatve do MDS 77.308 64
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 233.957 1.145
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 30.527 −2.092
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.348 124
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.348 124
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 526.527 −268
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 43.781 1.004
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 482.726 −1.255
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 20 −16
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 96.285 633
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.702.225 13.246
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.365.578 13.755
  7.2 Drugi vrednostni papirji 336.647 −509
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 217.979 −1.564
Skupaj sredstva 3.341.775 11.288
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.095.501 2.417
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.142.962 56.500
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 764.033 24.034
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 378.878 32.452
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 50 14
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 4.147 −4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 216.992 −53.184
  5.1 Sektor država 118.152 −53.426
  5.2 Druge obveznosti 98.840 242
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 85.572 4.336
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.237 164
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.591 −31
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.591 −31
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 204.530 1.091
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.341.775 11.288

Stiki za medije