Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. september 2016

6. september 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. september 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1 mia. euro til 271,5 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. september 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1.340 mio. USD 350 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 336,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,4 mia. euro til 1.095,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 53,4 mia. euro til 118,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 32,7 mia. euro til 147,6 mia. euro. Onsdag den 31. august 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 42,8 mia. euro, og en ny på 43,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 6,3 mia. euro, og en ny på 5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 378,9 mia. euro (mod 346,4 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,8 mia. euro til 1.365,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 2. september 2016 Ændring i forhold til Ændring i forhold til
26. august 2016 – opkøb 26. august 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,4 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,4 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 190,7 mia. euro +1,6 mia. euro -0,0 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,1 mia. euro - -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 20,5 mia. euro +1,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 1.001,9 mia. euro +11,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 108,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24 mia. euro til 764 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.141 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 311.265 1.209
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.308 64
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 233.957 1.145
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.527 −2.092
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.348 124
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.348 124
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 526.527 −268
  5.1 Primære markedsoperationer 43.781 1.004
  5.2 Langfristede markedsoperationer 482.726 −1.255
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 20 −16
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 96.285 633
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.702.225 13.246
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.365.578 13.755
  7.2 Andre værdipapirer 336.647 −509
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 217.979 −1.564
Aktiver i alt 3.341.775 11.288
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.095.501 2.417
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.142.962 56.500
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 764.033 24.034
  2.2 Indlånsfacilitet 378.878 32.452
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 50 14
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.147 −4
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 216.992 −53.184
  5.1 Offentlig forvaltning og service 118.152 −53.426
  5.2 Andre forpligtelser 98.840 242
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 85.572 4.336
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.237 164
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.591 −31
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.591 −31
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 204.530 1.091
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.341.775 11.288

Medie- og pressehenvendelser