Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.9.2016

6.9.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.9.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1 miljardilla eurolla 271,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.9.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1 340 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 336,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 1 095,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 53,4 miljardilla eurolla 118,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 32,7 miljardilla eurolla 147,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.8.2016 erääntyi 42,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 43,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 6,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 5 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 378,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 346,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,8 miljardilla eurolla 1 365,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 2.9.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,4 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 190,7 miljardia euroa +1,6 miljardia euroa -0,0 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,1 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 20,5 miljardia euroa +1,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 1 001,9 miljardia euroa +11,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 108,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 24 miljardilla eurolla 764 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 141 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 311 265 1 209
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 308 64
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 233 957 1 145
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 527 −2 092
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 348 124
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 348 124
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 526 527 −268
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 43 781 1 004
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 482 726 −1 255
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 20 −16
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 96 285 633
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 702 225 13 246
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 365 578 13 755
  7.2 Muut arvopaperit 336 647 −509
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 217 979 −1 564
Vastaavaa yhteensä 3 341 775 11 288
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 095 501 2 417
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 142 962 56 500
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 764 033 24 034
  2.2 Talletusmahdollisuus 378 878 32 452
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 50 14
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 147 −4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 216 992 −53 184
  5.1 Julkisyhteisöt 118 152 −53 426
  5.2 Muut 98 840 242
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 85 572 4 336
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 237 164
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 591 −31
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 591 −31
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 204 530 1 091
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 341 775 11 288

Yhteyshenkilöt