Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 września 2016 roku

6 września 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2.09.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1 mld EUR, do 271,5 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1.09.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1340 mln USD 350 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR, do 336,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,4 mld EUR, do 1095,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 53,4 mld EUR, do 118,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 32,7 mld EUR, do 147,6 mld EUR. W środę 31.08.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 42,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 43,8 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 6,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 378,9 mld EUR (wobec 346,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,8 mld EUR, do 1365,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 2.09.2016 Różnica wobec Różnica wobec
26.08.2016 – zakup 26.08.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 190,7 mld EUR +1,6 mld EUR 0,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,1 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 20,5 mld EUR +1,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1001,9 mld EUR +11,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 108,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 24 mld EUR, do 764 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.141 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 311.265 1.209
  2.1 Należności od MFW 77.308 64
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 233.957 1.145
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.527 −2.092
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.348 124
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.348 124
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 526.527 −268
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 43.781 1.004
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 482.726 −1.255
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 20 −16
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 96.285 633
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.702.225 13.246
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.365.578 13.755
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.647 −509
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 217.979 −1.564
Aktywa razem 3.341.775 11.288
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.095.501 2.417
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.142.962 56.500
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 764.033 24.034
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 378.878 32.452
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 50 14
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.147 −4
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 216.992 −53.184
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 118.152 −53.426
  5.2 Pozostałe zobowiązania 98.840 242
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 85.572 4.336
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.237 164
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.591 −31
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.591 −31
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 204.530 1.091
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.341.775 11.288

Kontakt z mediami