Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 юли 2016 г.

19 юли 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 15 юли 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 3,4 млрд. евро до 271,7 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
14 юли 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2000 млн. щатски долара 5 млн. щатски долара

Тази транзакция по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 3 млрд. евро до 342,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,7 млрд. евро до 1093,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 37 млрд. евро до 177,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 6,9 млрд. евро до 196 млрд. евро. На 13 юли 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 44,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 42,5 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използването на пределното кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е практически на нулево ниво (спрямо 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 333,3 млрд. евро (спрямо 342,1 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,9 млрд. евро до 1263,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 15 юли 2016 г. Разлика спрямо 8  юли 2016 г. – покупки Разлика спрямо 8 юли 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 17,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 185,5 млрд. евро +1,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,4 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване от корпоративния сектор 10,4 млрд. евро +2,0 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 911,0 млрд. евро +16,3 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,2 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 13,9 млрд. евро до 674,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 140 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 305 910 −1 849
  2.1 Вземания от МВФ 77 622 −19
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 228 288 −1 830
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 930 −778
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 893 −536
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 893 −536
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 529 283 −1 941
  5.1 Основни операции по рефинансиране 42 467 −1 622
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 486 799 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 17 −319
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 95 830 516
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 605 886 16 904
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 263 617 19 919
  7.2 Други ценни книжа 342 269 −3 015
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 220 829 −1 058
Общо активи 3 249 177 11 258
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 093 804 1 736
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 007 951 −22 730
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 674 645 −13 853
  2.2 Депозитно улеснение 333 284 −8 840
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 −37
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 626 −7
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 275 238 38 092
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 177 828 36 975
  5.2 Други задължения 97 410 1 116
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 72 797 −6 436
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 533 170
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 152 648
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 152 648
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 205 833 −215
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 249 177 11 258