Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 15. jūlijā

2016. gada 19. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 15. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 3.4 mljrd. euro (līdz 271.7 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 14. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2 000 milj. ASV dolāru 5 milj. ASV dolāru

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3 mljrd. euro (līdz 342.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 1 093.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 37 mljrd. euro (līdz 177.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 6.9 mljrd. euro (līdz 196 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 13. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 44.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 42.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 333.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 342.1 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.9 mljrd. euro (līdz 1 263.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 15. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 8. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 8. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 17.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 185.5 mljrd. euro +1.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.4 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 10.4 mljrd. euro +2.0 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 911.0 mljrd. euro +16.3 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 13.9 mljrd. euro (līdz 674.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 140 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 305 910 −1 849
  2.1 SVF debitoru parādi 77 622 −19
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 288 −1 830
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 930 −778
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 893 −536
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 893 −536
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 529 283 −1 941
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 42 467 −1 622
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 486 799 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 17 −319
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 95 830 516
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 605 886 16 904
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 263 617 19 919
  7.2 Pārējie vērtspapīri 342 269 −3 015
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 220 829 −1 058
Kopā aktīvi 3 249 177 11 258
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 093 804 1 736
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 007 951 −22 730
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 674 645 −13 853
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 333 284 −8 840
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 21 −37
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 626 −7
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 275 238 38 092
  5.1 Saistības pret valdību 177 828 36 975
  5.2 Pārējās saistības 97 410 1 116
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 72 797 −6 436
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 533 170
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 152 648
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 152 648
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 205 833 −215
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 249 177 11 258