Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 lipca 2016 roku

19 lipca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15.07.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,4 mld EUR, do 271,7 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez banki centralne Eurosystemu.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
14.07.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2000 mln USD 5 mln USD

Powyższa transakcja zasilająca w płynność została przeprowadzona przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 3 mld EUR, do 342,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,7 mld EUR, do 1093,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 37 mld EUR, do 177,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,9 mld EUR, do 196 mld EUR. W środę 13.07.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 44,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 42,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 333,3 mld EUR (wobec 342,1 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,9 mld EUR, do 1263,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 15.07.2016 Różnica wobec 8.07.2016 – zakup Różnica wobec 8.07.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 17,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 185,5 mld EUR +1,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,4 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 10,4 mld EUR +2,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 911,0 mld EUR +16,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 13,9 mld EUR, do 674,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.140 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 305.910 −1.849
  2.1 Należności od MFW 77.622 −19
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 228.288 −1.830
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.930 −778
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.893 −536
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.893 −536
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 529.283 −1.941
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 42.467 −1.622
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 486.799 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 17 −319
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 95.830 516
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.605.886 16.904
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.263.617 19.919
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 342.269 −3.015
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 220.829 −1.058
Aktywa razem 3.249.177 11.258
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.093.804 1.736
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.007.951 −22.730
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 674.645 −13.853
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 333.284 −8.840
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 −37
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.626 −7
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 275.238 38.092
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 177.828 36.975
  5.2 Pozostałe zobowiązania 97.410 1.116
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 72.797 −6.436
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.533 170
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.152 648
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.152 648
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 205.833 −215
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.249.177 11.258