Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. julija 2016

19. julij 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. julija 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 3,4 milijarde EUR na 271,7 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
14. julij 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2.000 mio USD 5 mio USD

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 3 milijarde EUR na 342,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,7 milijarde EUR na 1.093,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 37 milijard EUR na 177,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,9 milijarde EUR na 196 milijard EUR. V sredo, 13. julija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 44,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 42,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 333,3 milijarde EUR (v primerjavi s 342,1 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 19,9 milijarde EUR na 1.263,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 15. julija 2016 Razlika od 8. julija 2016 – kupljeno Razlika od 8. julija 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 17,5 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 185,5 milijarde EUR +1,4 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,4 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 10,4 milijarde EUR +2,0 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 911,0 milijarde EUR +16,3 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,2 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 13,9 milijarde EUR na 674,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.140 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 305.910 −1.849
  2.1 Terjatve do MDS 77.622 −19
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 228.288 −1.830
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.930 −778
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.893 −536
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.893 −536
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 529.283 −1.941
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 42.467 −1.622
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 486.799 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 17 −319
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 95.830 516
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.605.886 16.904
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.263.617 19.919
  7.2 Drugi vrednostni papirji 342.269 −3.015
8 Dolg širše države v EUR 26.477 0
9 Druga sredstva 220.829 −1.058
Skupaj sredstva 3.249.177 11.258
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.093.804 1.736
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.007.951 −22.730
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 674.645 −13.853
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 333.284 −8.840
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 21 −37
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.626 −7
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 275.238 38.092
  5.1 Širša država 177.828 36.975
  5.2 Druge obveznosti 97.410 1.116
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 72.797 −6.436
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.533 170
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.152 648
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.152 648
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 205.833 −215
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.836 0
Skupaj obveznosti 3.249.177 11.258