Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. júlu 2016

19. júla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. júla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 3,4 mld. EUR na 271,7 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
14. júla 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2 000 mil. USD 5 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 3 mld. EUR na 342,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,7 mld. EUR na 1 093,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 37 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 6,9 mld. EUR na 196 mld. EUR. V stredu 13. júla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 44,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 42,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 333,3 mld. EUR (v porovnaní s 342,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 19,9 mld. EUR na 1 263,6 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 15. júlu 2016 Zmena oproti 8. júlu 2016: nákup Zmena oproti 8. júlu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 17,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 185,5 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,4 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 10,4 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 911,0 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 13,9 mld. EUR na 674,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 140 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 305 910 −1 849
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 622 −19
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 228 288 −1 830
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 930 −778
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 893 −536
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 893 −536
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 529 283 −1 941
  5.1 Hlavné refinančné operácie 42 467 −1 622
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 486 799 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 17 −319
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 95 830 516
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 605 886 16 904
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 263 617 19 919
  7.2 Ostatné cenné papiere 342 269 −3 015
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 220 829 −1 058
Aktíva spolu 3 249 177 11 258
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 093 804 1 736
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 007 951 −22 730
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 674 645 −13 853
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 333 284 −8 840
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 21 −37
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 626 −7
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 275 238 38 092
  5.1 Verejná správa 177 828 36 975
  5.2 Ostatné záväzky 97 410 1 116
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 72 797 −6 436
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 533 170
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 152 648
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 152 648
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 205 833 −215
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 249 177 11 258