Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 15. srpnja 2016.

19. srpnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 15. srpnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 3,4 mlrd. EUR na 271,7 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
14. srpnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 2.000 mil. USD 5 mil. USD

Tu je transakciju za puštanje likvidnosti Eurosustav proveo na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 3 mlrd. EUR na 342,3 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,7 mlrd. EUR na 1.093,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 37 mlrd. EUR na 177,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 6,9 mlrd. EUR na 196 mlrd. EUR. U srijedu, 13. srpnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 44,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 42,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 333,3 mlrd. EUR (u odnosu na 342,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,9 mlrd. EUR na 1.263,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 15. srpnja 2016. Razlika u odnosu na 8. srpnja 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 8. srpnja 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 17,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 185,5 mlrd. EUR +1,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,4 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 10,4 mlrd. EUR +2,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 911,0 mlrd. EUR +16,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,2 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 13,9 mlrd. EUR na 674,6 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 140 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 305 910 −1 849
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 622 −19
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 228 288 −1 830
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 930 −778
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 893 −536
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 893 −536
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 529 283 −1 941
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 42 467 −1 622
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 486 799 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 17 −319
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 95 830 516
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 605 886 16 904
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 263 617 19 919
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 342 269 −3 015
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 220 829 −1 058
Ukupno imovina 3 249 177 11 258
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 093 804 1 736
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 1 007 951 −22 730
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 674 645 −13 853
  2.2 Novčani depoziti 333 284 −8 840
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 21 −37
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 626 −7
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 275 238 38 092
  5.1 Opća država 177 828 36 975
  5.2 Ostale obveze 97 410 1 116
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 72 797 −6 436
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 533 170
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 152 648
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 152 648
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 205 833 −215
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 836 0
Ukupno obveze 3 249 177 11 258