SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. juli 2016

19. juli 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. juli 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,4 mia. euro til 271,7 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
14. juli 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2.000 mio. USD 5 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 3 mia. euro til 342,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,7 mia. euro til 1.093,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 37 mia. euro til 177,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 6,9 mia. euro til 196 mia. euro. Onsdag den 13. juli 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 44,1 mia. euro, og en ny på 42,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk talt nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 333,3 mia. euro (mod 342,1 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,9 mia. euro til 1.263,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 15. juli 2016 Ændring i forhold til 8. juli 2016 – opkøb Ændring i forhold til 8. juli 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 17,5 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 185,5 mia. euro +1,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,4 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 10,4 mia. euro +2,0 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 911,0 mia. euro +16,3 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,2 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 13,9 mia. euro til 674,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.140 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 305.910 −1.849
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.622 −19
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.288 −1.830
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.930 −778
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.893 −536
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.893 −536
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 529.283 −1.941
  5.1 Primære markedsoperationer 42.467 −1.622
  5.2 Langfristede markedsoperationer 486.799 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 17 −319
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 95.830 516
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.605.886 16.904
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.263.617 19.919
  7.2 Andre værdipapirer 342.269 −3.015
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 220.829 −1.058
Aktiver i alt 3.249.177 11.258
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.093.804 1.736
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.007.951 −22.730
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 674.645 −13.853
  2.2 Indlånsfacilitet 333.284 −8.840
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 21 −37
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.626 −7
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 275.238 38.092
  5.1 Offentlig forvaltning og service 177.828 36.975
  5.2 Andre forpligtelser 97.410 1.116
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 72.797 −6.436
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.533 170
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.152 648
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.152 648
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 205.833 −215
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.249.177 11.258