Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 juli 2016

19 juli 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 15 juli 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,4 miljarder EUR till 271,7 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
14 juli 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2 000 miljoner USD 5 miljoner USD

Ovanstående likvidiserande transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 3 miljarder EUR till 342,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 1 093,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 37 miljarder EUR till 177,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 och 4 på skuldsidan) ökade med 6,9 miljarder EUR till 196 miljarder EUR. Onsdagen den 13 juli 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 44,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 42,5 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 333,3 miljarder EUR (jämfört med 342,1 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,9 miljarder EUR till 1 263,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 15 juli 2016 Förändring jämfört med 8 juli 2016 – Köp Förändring jämfört med 8 juli 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 17,5 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 185,5 miljarder EUR +1,4 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,4 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 10,4 miljarder EUR +2,0 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 911,0 miljarder EUR +16,3 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,2 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 13,9 miljarder EUR till 674,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.140 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 305.910 −1.849
  2.1 Fordringar på IMF 77.622 −19
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 228.288 −1.830
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.930 −778
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.893 −536
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.893 −536
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 529.283 −1.941
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 42.467 −1.622
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 486.799 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 17 −319
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 95.830 516
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.605.886 16.904
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.263.617 19.919
  7.2 Andra värdepapper 342.269 −3.015
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 220.829 −1.058
Summa tillgångar 3.249.177 11.258
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.093.804 1.736
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.007.951 −22.730
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 674.645 −13.853
  2.2 Inlåningsfacilitet 333.284 −8.840
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 21 −37
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.626 −7
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 275.238 38.092
  5.1 Offentliga sektorn 177.828 36.975
  5.2 Övriga skulder 97.410 1.116
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 72.797 −6.436
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.533 170
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.152 648
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.152 648
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 205.833 −215
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.249.177 11.258