Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 juli 2016

19 juli 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 juli 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,4 miljard naar EUR 271,7 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 juli 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2.000 miljoen USD 5 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 3 miljard naar EUR 342,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 1.093,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 37 miljard naar EUR 177,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 6,9 miljard naar EUR 196 miljard. Op woensdag 13 juli 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 44,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 42,5 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 333,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 342,1 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,9 miljard naar EUR 1.263,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 15 juli 2016

Verschil ten opzichte van

8 juli 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

8 juli 2016 – Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 17,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 185,5 miljard +EUR 1,4 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,4 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 10,4 miljard +EUR 2,0 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 911,0 miljard +EUR 16,3 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,2 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 13,9 miljard naar EUR 674,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.140 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 305.910 −1.849
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.622 −19
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 228.288 −1.830
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.930 −778
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.893 −536
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.893 −536
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 529.283 −1.941
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 42.467 −1.622
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 486.799 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 17 −319
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 95.830 516
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.605.886 16.904
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.263.617 19.919
  7.2 Overige waardepapieren 342.269 −3.015
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 220.829 −1.058
Totaal activa 3.249.177 11.258
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.093.804 1.736
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.007.951 −22.730
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 674.645 −13.853
  2.2 Depositofaciliteit 333.284 −8.840
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 21 −37
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.626 −7
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 275.238 38.092
  5.1 Overheid 177.828 36.975
  5.2 Overige verplichtingen 97.410 1.116
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 72.797 −6.436
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.533 170
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.152 648
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.152 648
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 205.833 −215
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.249.177 11.258