Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. červenci 2016

19. července 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. července 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 3,4 mld. EUR na 271,7 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
14. července 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2 000 mil. USD 5 mil. USD

Výše uvedenou transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 3 mld. EUR na 342,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,7 mld. EUR na 1 093,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 37 mld. EUR na 177,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 6,9 mld. EUR na 196 mld. EUR. Ve středu 13. července 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 44,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 42,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 333,3 mld. EUR (ve srovnání s 342,1 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,9 mld. EUR na 1 263,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 15. červenci 2016 Rozdíl v porovnání s 8. červencem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 8. červencem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 17,5 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 185,5 mld. EUR +1,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,4 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 10,4 mld. EUR 2,0 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 911,0 mld. EUR +16,3 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 111,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 13,9 mld. EUR na 674,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 140 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 305 910 −1 849
  2.1 Pohledávky za MMF 77 622 −19
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 228 288 −1 830
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 930 −778
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 893 −536
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 893 −536
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 529 283 −1 941
  5.1 Hlavní refinanční operace 42 467 −1 622
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 486 799 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 17 −319
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 95 830 516
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 605 886 16 904
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 263 617 19 919
  7.2 Ostatní cenné papíry 342 269 −3 015
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 220 829 −1 058
Aktiva celkem 3 249 177 11 258
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 093 804 1 736
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 007 951 −22 730
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 674 645 −13 853
  2.2 Vkladová facilita 333 284 −8 840
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 21 −37
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 626 −7
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 275 238 38 092
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 177 828 36 975
  5.2 Ostatní závazky 97 410 1 116
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 72 797 −6 436
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 533 170
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 152 648
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 152 648
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 205 833 −215
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 249 177 11 258