Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 май 2016 г.

17 май 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 13 май 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 28 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,5 млрд. евро до 263,1 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
12 май 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 1 005 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 347 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 1078 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват със 17,6 млрд. евро до 102,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,1 млрд. евро до 200,7 млрд. евро. На 11 май 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 53,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 51,4 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 309,2 млрд. евро (при 315,6 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,3 млрд. евро до 1096 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 13 май 2016 г.

Разлика спрямо

6 май 2016 г. – покупки

Разлика спрямо

6 май 2016 г. – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 175,3 млрд. евро +1,8 млрд. евро -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,0 млрд. евро - -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 763,2 млрд. евро +16,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 2 млрд. евро до 635,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 277 −28
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 298 707 547
  2.1 Вземания от МВФ 76 957 −59
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 221 750 606
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 662 703
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 627 113
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 627 113
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 510 072 −2 297
  5.1 Основни операции по рефинансиране 51 440 −2 109
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 458 532 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 100 −188
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 376 −3 180
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 442 972 17 562
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 095 963 18 258
  7.2 Други ценни книжа 347 010 −697
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 979 0
9 Други активи 215 168 1 631
Общо активи 3 032 840 15 051
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 078 013 348
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 944 805 −4 435
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 635 407 1 996
  2.2 Депозитно улеснение 309 159 −6 461
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 239 31
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 018 171
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 200 014 18 034
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 102 692 17 641
  5.2 Други задължения 97 322 393
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 58 968 1 979
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 813 35
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 915 713
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 915 713
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 206 688 −1 841
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 99 069 47
Общо пасиви 3 032 840 15 051

Данни за контакт за медиите