Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 mei 2016

17 mei 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 mei 2016 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 28 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosyteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 263,1 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 mei 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 1.005 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (passiefpost 7.2) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 347 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 1.078 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,6 miljard naar EUR 102,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,1 miljard naar EUR 200,7 miljard. Op woensdag 11 mei 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 53,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 51,4 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 309,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 315,6 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,3 miljard naar EUR 1.096 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 13 mei 2016

Verschil ten opzichte van

6 mei 2016 – Aankopen

Verschil ten opzichte van

6 mei 2016 –Aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 175,3 miljard +EUR 1,8 miljard -EUR 0,5 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,0 miljard - -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 763,2 miljard +EUR 16,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2 miljard naar EUR 635,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.277 −28
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 298.707 547
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.957 −59
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 221.750 606
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.662 703
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.627 113
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.627 113
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 510.072 −2.297
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 51.440 −2.109
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 458.532 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 100 −188
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.376 −3.180
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.442.972 17.562
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.095.963 18.258
  7.2 Overige waardepapieren 347.010 −697
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.979 0
9 Overige activa 215.168 1.631
Totaal activa 3.032.840 15.051
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.078.013 348
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 944.805 −4.435
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 635.407 1.996
  2.2 Depositofaciliteit 309.159 −6.461
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 239 31
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.018 171
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 200.014 18.034
  5.1 Overheid 102.692 17.641
  5.2 Overige verplichtingen 97.322 393
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.968 1.979
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.813 35
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.915 713
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.915 713
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 206.688 −1.841
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 99.069 47
Totaal passiva 3.032.840 15.051

Contactpersonen voor de media